Zabranie prawa jazdy

Obecnie obowiązujące, szeroko komentowane w mediach i wielokrotnie opisywane przepisy przyznały organom administracji szereg uprawnień związanych z zatrzymywaniem dokumentów prawa jazdy oraz cofaniem uprawnień dla kierowców.

Jak wynika z treści art. 102 ustawy o kierujących pojazdami, Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy między innymi w przypadku gdy osoba posiadając prawo jazdy nie przedstawiła w wymaganym terminie orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem albo o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym albo kierujący pojazdem silnikowym przewoził osoby w liczbie przekraczającej określoną liczbę miejsc. Decyzja taka wydawana jest na okres 3 miesięcy, jeżeli jednak osoba kierowała pojazdem pomimo wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu jej prawa jazdy Starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy do 6 miesięcy.

Zgodnie przy tym z treścią art. 103 wskazanego wyżej aktu prawnego Starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku między innymi stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, na podstawie orzeczenia psychologicznego istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Jak wynika z powyższego, postępowanie administracyjne niejednokrotnie może wiązać się z znacznie surowszymi konsekwencjami dla kierowcy, aniżeli postępowanie karne. Długość przy tym procedur administracyjnych, brak jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych czy wreszcie brak jednolitego sposobu postępowania wśród organów administracji samorządowej sprawia, iż niejednokrotnie decyzję te godzą w sposób niewspółmierny w dobra naszych klientów.

Należy również dodać, iż prowadzenie pojazdu pomimo wydania prawomocnej decyzji o cofnięciu uprawnień wiąże się z odpowiedzialnością karną, bowiem zgodnie z treścią art. 180a kodeksu karnego, kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zabranie prawa jazdy – pomoc prawna

Nasz zespół proponuje wobec powyższego doradztwo prawne w zakresie postępowania administracyjnego, sporządzanie profesjonalnych odwołań od opisanych wyżej decyzji oraz reprezentację przed tymi organami w zakresie prowadzonych postępowań.

Zabranie prawa jazdy - pomoc prawna