Czynność przesłuchania

Czynność przesłuchania należy do podstawowych czynności postępowania przygotowawczego. Jest to jednocześnie jedna z pierwszych czynności organu prowadzącego postępowanie.

Warto już na tym etapie skorzystać z usług profesjonalnego obrońcy.

Podczas tej czynności może dojść do przedstawienia zarzutów i tym samym podejrzany ma prawo podjąć decyzję o odmowie składania wyjaśnień, bądź też złożyć wyjaśnienia dotyczące zarzucanego mu czynu. W przypadku postawienia zarzutu z art. 178a kk to w tym momencie należy podjąć decyzję, co do dalszej strategii procesowej.

Decyzja ta powinna być podjęta w kontekście uprzedniej karalności podejrzanego, okoliczności i oczywistości popełnienia czynu oraz grożącej kary. Złożenie wyjaśnień oraz przyznanie się do zarzucanego czynu niewątpliwie przyspieszy tok postępowania i doprowadzi do szybkiego wydania wyroku.

W takim przypadku poza możliwością uzgodnienia kary z prokuratorem na zasadzie art.335 kpk można również wystąpić z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest niezwykle korzystną instytucją dla sprawcy, która daje możliwość pozostawania w świetle prawa „niekaranym za przestępstwo umyślne” pomimo wydanego wyroku stwierdzającego popełnienie czynu odmiennie od sytuacji, w której zostanie wydany wyrok skazujący.

Należy jednak mieć na uwadze, że przyznanie się do zarzucanego czynu wraz z poddaniem się dobrowolnie karze pozbawia niejako podejrzanego prawa do obrony i prowadzi do szybszego uprawomocnienia się orzeczenia, co w kontekście orzeczonej kary w postaci środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów nie zawsze
jest korzystne.

Ocena sytuacji procesowej powinna być dokonana po konsultacji z profesjonalnym pełnomocnikiem, co pozwoli na dobranie optymalnego rozwiązania dla podejrzanego.

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń