JAZDA PO ALKOHOLU 
ART. 178a KK - ADWOKAT
ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTAMI!
22 270 63 01

W prawie polskim istnieją dwa główne artykuły regulujące jazdę po alkoholu. Zgodnie z art. 178a § 1 kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Z kolei w kodeksie wykroczeń istnieje art. 87 zgodnie z którym kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Jak widać pojawiają się tutaj dwa pojęcia, czyli stan nietrzeźwości i stan po użyciu alkoholu. To one mają decydujące znaczenie dla dopuszczalnej ilości alkoholu we krwi w Polsce. Jaka tak naprawdę jest dopuszczalna ilość alkoholu we krwi w Polsce? Zapraszam do dzisiejszego wpisu!

W powyżej przytoczonych artykułach brak jest jednoznacznie określonych ilości alkoholu. Rozwinięcie definicji nietrzeźwości oraz stanu po użyciu alkoholu zostały uregulowane w art. 115 kodeksu karnego oraz ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z tym pierwszym stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy:

  1. zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
  2. zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Jazda po alkoholu – dowiedz się więcej

Natomiast stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  1. stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo
  2. obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Oznacza to, że z przestępstwem mamy do czynienia, gdy stężenie alkoholu przekroczy 0,5 promila. Jeśli we krwi mamy między 0,2 do 0,5 promila, to mamy do czynienia z popełnieniem wykroczenia. Poniżej progu 0,2 nie popełniamy żadnego czynu zabronionego, co oznacza, że jazda z takim stężeniem jest legalna.

Odpowiadając wiec na zadane w tytule pytanie można stwierdzić, że dopuszczalna ilość alkoholu we krwi w Polsce wynosi max 0,19 promila. Należy podkreślić, że granica między wykroczeniem a przestępstwem jest cienka, a konsekwencje znacznie poważniejsze. Przede wszystkim w przypadku wykroczenia grozi nam od 6 miesięcy do 3 lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W przypadku przestępstwa granica ta znacząco rośnie, gdyż będzie się mieścić między trzema a piętnastoma latami.

ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU? 
ZADZWOŃ!
22 270 63 01