Jazda po alkoholu bez uprawnień

Prowadzenie pojazdu mechanicznego na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu bez stosownych uprawnień wyczerpuje znamiona czynu zabronionego z art. 94 § 1 k.w., pod warunkiem, że osoba ta nie posiadała nigdy prawa jazdy. Sprawca w tym przypadku podlega jedynie karze grzywny. Zgodnie z § 3, sąd może w tym przypadku orzec zakaz prowadzenia pojazdów. W sytuacji, gdy sprawca prowadzi pojazd w okresie, w którym obowiązuje orzeczony przez sąd zakaz, odpowiada za przestępstwo określone w art. 244 k.k., które zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności1. Zakazu prowadzenia pojazdów nie należy mylić z cofnięciem uprawnień. W sprawie o cofnięcie uprawnień do kierowanie pojazdami orzeka właściwy organ administracji publicznej (starosta lub prezydent miasta), wydając decyzję administracyjną2. Niezastosowanie się do tej decyzji jest przestępstwem określonym w art. 244 k.k., zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 23.

PROWADZENIE POJAZDU W STANIE NIETRZEŹWOŚCI

Osobno należy omówić problem prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy we krwi sprawcy znajduje się co najmniej 0,5 promila alkoholu lub stężenie alkoholu w wydychanym przez niego powietrzu wynosi mg/dm3 lub więcej. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem z art. 178a k.k., zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności4. Jeżeli we krwi sprawcy znajduje się od 0,2 do 0,5 promila alkoholu lub w wydychanym przez niego powietrzu stężenie alkoholu wynosi od 0,1 do 0,25 mg/dm3, odpowiada on za wykroczenie określone w art. 87 k.w., zagrożone karą aresztu lub grzywny nie niższej niż 50 złotych5.

Jazda bez uprawnień i po alkoholu

Stan faktyczny, w którym sprawca prowadzi pojazd mechaniczny pod wpływem alkoholu i bez uprawnień, może występować w kilku wariantach. Jeżeli sprawca prowadzi pojazd w stanie po użyciu alkoholu i nie posiadał nigdy prawa jazdy, sąd orzeka na podstawie art. 9§ 2 k.w. karę łączną w granicach zagrożenia przewidzianych w art. 87 k.w. (przepis ten przewiduje surowszą karę). Jeżeli sprawca nie posiadał nigdy prawa jazdy, a prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości, odpowiada zarówno za wykroczenie, jak i za przestępstwo (art. 10 § 2 k.w.). Nawiązując wciąż do art. 10 § 2 k.w., jeżeli sąd za przestępstwo i za wykroczenie wymierzył karę lub środek karny tego samego rodzaju (kara aresztu uznawana jest za tą samą karę tego samego rodzaju, co kara pozbawienia wolności – art. 10 § 3 k.w.), wykonaniu podlega surowsza kara lub surowszy środek karny, z tym, że w przypadku, gdy wykonano już łagodniejszą karę lub łagodniejszy środek karny, zalicza się je na poczet kary surowszej.Na analogicznych zasadach odpowiada ten, kto mimo zakazu prowadzenia pojazdów lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia pojazdów prowadzi pojazd, będąc jednocześnie w stanie po użyciu alkoholu6. Jeśli prowadzący pojazd mimo sądowego zakazu lub decyzji administracyjnej znajduje się w stanie nietrzeźwości, w myśl art. 85 § 1 k.k. sąd orzeka karę łączną, jeżeli orzeczono za nie kary tego samego rodzaju. Karę łączną wymierza się na zasadach określonych w art. 86 k.k., w granicach od najsurowszej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy (kara łączna nie może przekroczyć jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności czy 20 lat pozbawienia wolności); kara pozbawienia wolności wymierzana jest w miesiącach i latach7.

1 http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/112128,Nowe-przepisy-dotyczace-kierowcow.html, dostęp 24.11.2017 r.

2 http://www.przepisy.gofin.pl/przepisyno,1587,144693,0,0,20170301,3,0.html, dostęp 24.11.2017 r.

3 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553).

4 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553).

5 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 1971 nr 12 poz. 114).

6 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 1971 nr 12 poz. 114).

7 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553).

Autor: Kancelaria LexTraffic

Nasz zespół tworzą: ADWOKACI, RADCY PRAWNI, EKSPERCI Z ZAKRESU PRAWA RUCHU DROGOWEGO.

Uczestniczymy z Klientami w przesłuchaniach, reprezentujemy ich w Sądzie, udzielamy porad prawnych.Zadzwoń lub napisz do nas aby umówić spotkanie lub wezwać obrońcę Umów się na spotkanie lub wezwij swojego obrońcę na miejsce zdarzenia! Telefony czynne 24h na dobę również w dni ustawowo wolne od pracy!

ŚWIADCZYMY USŁUGI POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE CAŁEJ EUROPY

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń