Jazda po alkoholu w Hiszpanii

W Hiszpanii dopuszczalny limit zawartości alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila lub ilość alkoholu w wydychanym przez nią powietrzu nie może przekroczyć 0,25 mg/l. Od tej zasady jest jednak kilka wyjątków, przewidzianych w art. 20 ustawy o ruchu drogowym (Reglamento General de Circulación), zatwierdzonej Rozporządzeniem Królewskim 1428/2003 z dnia 21 listopada 2003 r. Jeżeli dana osoba prowadzi samochód i posiada prawo jazdy nie dłużej niż 2 lata, to stężenie alkoholu w jej krwi nie może przekroczyć 0,3 promila lub ilość alkoholu w wydychanym przez nią powietrzu nie może przekroczyć 0,15 mg/l. Ten sam limit dotyczy również prowadzących: pojazdy służące do transportu towarów o maksymalnej dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony, pojazdy przeznaczone do przewozu osób wyposażone w więcej niż 9 miejsc, pojazdy przewożące osoby małoletnie (a w szczególności autobusy szkolne), pojazdy służące do przewozu towarów niebezpiecznych lub pojazdy uprzywilejowane. Główną metodą sprawdzania trzeźwości kierowców w Hiszpanii jest badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badanie alkomatem obligatoryjnie przeprowadza się wobec wszystkich, którzy brali udział w wypadku drogowym. Na wniosek osoby zainteresowanej lub na wezwanie sądu przeprowadza się w warunkach szpitalnych badanie na zawartość alkoholu we krwi lub w moczu. W razie przekroczenia wyżej wymienionych limitów stężenia alkoholu lub jeżeli kierowca odmówi poddania się badaniu alkomatem, funkcjonariusz policji może przystąpić do unieruchomienia pojazdu poprzez założenie blokady na koła, a następnie przekazania pojazdu do depozytu sądowego do czasu wydania orzeczenia przez sąd. Wszelkie koszty unieruchomienia i przechowywania ponosi właściciel pojazdu1.

Zgodnie z art. 379 hiszpańskiego kodeksu karnego (Código Penal, C. P.), przestępstwo popełnia ten, kto prowadzi pojazd silnikowy lub motorower, podczas gdy poziom alkoholu w wydychanym przez niego powietrzu przekracza 0,6 mg/l lub poziom alkoholu w jego krwi jest wyższy niż 1,2 promila. Wyżej wymieniony czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 do 6 miesięcy lub karą grzywny w stawkach dziennych (1 stawka dzienna wynosi od 2 do 400 euro) wymierzana na okres od 6 do 12 miesięcy lub karą pracy na rzecz społeczności wymierzaną na okres od 31 do 90 dni. Sąd obligatoryjnie orzeka również zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do 4 lat2.

Jeżeli we krwi kierowcy znajduje się od 0,5 do 1,2 promila lub w wydychanym przez niego powietrzu zawartość alkoholu wynosi od 0,25 do 0,6 mg/l, kierowca popełnia wykroczenie, za które grozi mandat w wysokości do 500 euro wraz z zatrzymaniem prawa jazdy na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i punktami karnymi (od 4 do 6 punktów karnych)3.

1 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-23514, dostęp 04.12.2017 r.

2 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444, dostęp 04.12.2017 r.

3 Biuro Analiz i Dokumentacji – Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, Kary za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w wybranych krajach, „Opracowania tematyczne OT – 628”, Kancelaria Senatu, Warszawa 2014, s. 13 [online], http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/59/plik/ot-628_.pdf, dostęp 04.12.2017 r.

Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy w Polsce?

W prawie polskim istnieją dwa główne artykuły regulujące jazdę po alkoholu. Zgodnie z art. 178a § 1 kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Z kolei w kodeksie wykroczeń istnieje art.…

Jazda po alkoholu Wielka Brytania

Wielka Brytania jest jednym z najbardziej tolerancyjnych państw na świecie, jeżeli chodzi o maksymalną dopuszczalną zawartość alkoholu we krwi kierowców. Na Wyspach dozwolone jest prowadzenie pojazdów z 0,8 promila alkoholu we krwi1. W Szkocji limit ten jest niższy i wynosi 0,5 promila2. Kierowca, który wprawdzie nie przekroczył dopuszczalnego prawnie limitu, jednak w ocenie funkcjonariusza policji…

Jazda po alkoholu Portugalia

W Portugalii można prowadzić samochód ze stężeniem alkoholu we krwi nieprzekraczającym 0,5 promila. Dla kierowców mniej doświadczonych, posiadających prawo jazdy krócej niż 3 lata, maksymalne dozwolone stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,19 promila1. Jeśli kierowca ma we krwi od 0,5 do 0,8 promila, musi liczyć się z mandatem w wysokości 250 – 1250 euro. Mandat…

Jazda po alkoholu Irlandia

Najwyższe dozwolone stężenie alkoholu we krwi kierowcy w Irlandii wynosi 0,5 promila. Jest jednak jeden wyjątek – kierowcy zawodowi nie mogą mieć więcej niż 0,2 promila alkoholu we krwi1. Limit 0,2 promila dotyczy również młodych kierowców, którzy prawo jazdy posiadają nie dłużej niż 2 lata. Za prowadzenie pojazdu po alkoholu grozi grzywna, której wysokość może…

Jazda po alkoholu Grecja

W Grecji, podobnie jak w większości innych państw europejskich, dopuszczalny limit stężenia alkoholu we krwi osoby prowadzącej pojazd wynosi 0,5 promila. Niższy limit, 0,2 promila, obowiązuje kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż 2 lata i kierowców zawodowych1. Maksymalna dozwolona zawartość alkoholu we krwi kierowcy równa 0,2 promila obowiązuje również motocyklistów2. Podstawową karą, jaka grozi za…

Jazda po alkoholu Finlandia

W Finlandii najwyższy dopuszczalny poziom alkoholu we krwi prowadzącego pojazd wynosi 0,5 promila. Jazda po alkoholu w tym kraju, związana jest między innymi z karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy oraz z zatrzymaniem prawa jazdy na okres do 5 lat. Zgodnie z fińskim prawem, przestępstwo popełnia również osoba, która użycza pojazdu nietrzeźwej osobie1. Za prowadzenie…

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń