Jazda po alkoholu w Niemczech

W Niemczech ogólna granica dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi kierowcy jest wyższa niż w Polsce i wynosi 0,5 promila (w Polsce jest równa 0,2 promila). Od tej zasady jest jednak wyjątek – kierowcy którzy nie ukończyli 21 lat lub mają prawo jazdy krócej niż 2 lata muszą zachować całkowitą trzeźwość – zgodnie z § 24c ustawy o ruchu drogowym (Strassenverkehrsgesetz, StVG). Zgodnie z § 24a StVG, jeżeli prowadzący pojazd ma co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi, popełnia jedynie ”przestępstwo administracyjne”, które jest zagrożone mandatem w wysokości do 3 tys. euro. Jeżeli początkujący kierowca nie spełni wymogu trzeźwości (choćby w jego krwi znajdowało się tylko 0,1 promila), również może zostać ukarany mandatem – jego wysokość ustalana jest przez Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) w drodze rozporządzenia1.

Regulacje zawarte w niemieckim kodeksie karnym (Strafgesetzbuch, StGB) przewidują łagodniejszą odpowiedzialność za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu niż przepisy polskiej ustawy karnej. Podczas gdy w myśl art. 178a Kodeksu karnego, jazda po alkoholu (tzn. w przypadku, gdy prowadzący pojazd mechaniczny ma więcej niż 0,5 promila alkoholu we krwi lub gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez niego wynosi powyżej 0,25 mg/l) zagrożona jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do lat 2, natomiast w § 316 pkt 1 StGB za „pijaństwo w ruchu drogowym” (Trunkenheit im Verkehr), tzn. jeżeli stężenie alkoholu w organizmie prowadzącego pojazd (niezależnie od tego, czy jest to pojazd mechaniczny czy niemechaniczny) nie pozwala mu prowadzić pojazdu bezpiecznie grozi kara pozbawienia wolności do roku lub grzywna2.

Trybunał Federalny uznał, iż stężenie alkoholu we krwi, które powoduje bezwzględną niezdolność do prowadzenia pojazdów, wynosi 1,1 promila lub więcej. U rowerzystów bezwzględna niezdolność do prowadzenia pojazdów występuje, jak orzekł Trybunał, jeżeli zawartość alkoholu w ich krwi wyniesie co najmniej 1,6 promila. W przypadku, gdy zawartość alkoholu przekracza dopuszczalne stężenie, ale nie przekracza 1,59 promila, mamy do czynienia ze względną niezdolnością do prowadzenia pojazdów. Aby móc przypisać winę sprawcy, należy również udowodnić, że spożyty przez niego alkohol miał bezpośredni, negatywny wpływ na jego zdolność prowadzenia pojazdów. W praktyce niemieckich sądów przyjęte jest, że jeżeli sprawca był dotychczas niekarany, a w chwili zatrzymania miał 1,1 promila alkoholu we krwi, sąd nie wymierza mu kary pozbawienia wolności, a jedynie karę grzywny w wysokości 30-50 stawek dziennych. Jeżeli jednak prowadzący pod wpływem alkoholu w wyraźny sposób zagrozi życiu lub zdrowiu innych osób lub cudzemu mieniu o znacznej wartości (chodzi o mienie o wartości około 1300 euro lub wyższej), to zgodnie z § 315c ust. 1 nr 1a StGB, sąd wymierza karę do 3 lat w przypadku działania nieumyślnego lub do 5 lat w przypadku działania umyślnego. Jeżeli wynikiem spowodowanego wypadku jest śmierć innej osoby, to chociażby sprawca był dotychczas niekarany, musi liczyć się z karą pozbawienia wolności bez możliwości jej zawieszenia 3.

1 https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html#BJNR001270871BJNG000202307, dostęp 01.12.2017 r.

2 https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/BJNR004370909.html#BJNR004370909BJNG000101308, dostęp 01.12.2017 r.

3 Uebele M., Karalność przestępstw ruchu drogowego (włącznie z tak zwaną „jazdą pod wpływem środków odurzających” i niedozwolonym oddaleniem się z miejsca wypadku) oraz ich skutki prawne, zwłaszcza pozbawienie prawa prowadzenia pojazdu i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, Referat wygłoszony na „Wspólnej konferencji prokuratur przygranicznych w Trójkącie Państw” w dniach 19- 20 października 2011 w Gőrlitz [online], http://www.zielona-gora.po.gov.pl/magazyn/upload/lektury_elektroniczne/karalnosc-przestepstw-ruchu-drogowego-oraz-ich-skutki-prawne-zwlaszcza-pozbawienie-prawa-prowadzenia-pojazdu-i-zakaz-prowadzenia-pojazdow-mechanicznych.pdf, dostęp 01.12.2017 r.

Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy w Polsce?

W prawie polskim istnieją dwa główne artykuły regulujące jazdę po alkoholu. Zgodnie z art. 178a § 1 kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Z kolei w kodeksie wykroczeń istnieje art.…

Jazda po alkoholu Wielka Brytania

Wielka Brytania jest jednym z najbardziej tolerancyjnych państw na świecie, jeżeli chodzi o maksymalną dopuszczalną zawartość alkoholu we krwi kierowców. Na Wyspach dozwolone jest prowadzenie pojazdów z 0,8 promila alkoholu we krwi1. W Szkocji limit ten jest niższy i wynosi 0,5 promila2. Kierowca, który wprawdzie nie przekroczył dopuszczalnego prawnie limitu, jednak w ocenie funkcjonariusza policji…

Jazda po alkoholu Portugalia

W Portugalii można prowadzić samochód ze stężeniem alkoholu we krwi nieprzekraczającym 0,5 promila. Dla kierowców mniej doświadczonych, posiadających prawo jazdy krócej niż 3 lata, maksymalne dozwolone stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,19 promila1. Jeśli kierowca ma we krwi od 0,5 do 0,8 promila, musi liczyć się z mandatem w wysokości 250 – 1250 euro. Mandat…

Jazda po alkoholu Irlandia

Najwyższe dozwolone stężenie alkoholu we krwi kierowcy w Irlandii wynosi 0,5 promila. Jest jednak jeden wyjątek – kierowcy zawodowi nie mogą mieć więcej niż 0,2 promila alkoholu we krwi1. Limit 0,2 promila dotyczy również młodych kierowców, którzy prawo jazdy posiadają nie dłużej niż 2 lata. Za prowadzenie pojazdu po alkoholu grozi grzywna, której wysokość może…

Jazda po alkoholu Grecja

W Grecji, podobnie jak w większości innych państw europejskich, dopuszczalny limit stężenia alkoholu we krwi osoby prowadzącej pojazd wynosi 0,5 promila. Niższy limit, 0,2 promila, obowiązuje kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż 2 lata i kierowców zawodowych1. Maksymalna dozwolona zawartość alkoholu we krwi kierowcy równa 0,2 promila obowiązuje również motocyklistów2. Podstawową karą, jaka grozi za…

Jazda po alkoholu Finlandia

W Finlandii najwyższy dopuszczalny poziom alkoholu we krwi prowadzącego pojazd wynosi 0,5 promila. Jazda po alkoholu w tym kraju, związana jest między innymi z karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy oraz z zatrzymaniem prawa jazdy na okres do 5 lat. Zgodnie z fińskim prawem, przestępstwo popełnia również osoba, która użycza pojazdu nietrzeźwej osobie1. Za prowadzenie…

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń