background
JAZDA PO ALKOHOLU - ART. 178a KK - ADWOKAT
ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU? SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTAMI!
22 270 63 01

JAZDA PO ALKOHOLU – ADWOKAT

Należy podkreślić, iż nasze doświadczenie pozwala na trafną i kompleksową analizę sprawy pod kątem ustalenia najkorzystniejszych dla klientów rozwiązań. Oferta Kancelarii przygotowana jest dla osób zainteresowanych poradą prawną, analizą akt sprawy i reprezentacją przed organami wymiaru sprawiedliwości. Liczne postępowania w toku których reprezentowaliśmy naszych mocodawców pozwalają, z dużą trafnością przewidzieć jego przebieg i ustalić najkorzystniejszy sposób jego zakończenia.

JAZDA PO PIJANEMU

Z policyjnych raportów wynika, że w 2015r. ujawniono 128.996 osób, które prowadziły pojazd po spożyciu alkoholu, zaś liczba ta obejmuje osoby, które popełniły przestępstwo, jak i wykroczenie. Masowość tego rodzaju zdarzeń i ich negatywny odbiór społeczny spowodował, iż okresie ostatnich kilku lat doszło do drastycznego zaostrzenia przepisów związanych z karaniem osób dopuszczających się tego przestępstwa albo wykroczenia.

 

Art. 178a kk – JAZDA PO PIJANEMU ADWOKAT

Zgodnie z obecnie obowiązującym zapisem art. 178a kodeksu karnego, kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Co więcej, na sprawcę tego zdarzenia nakładany jest również zakaz prowadzenia pojazdów na okres od lat 3 do lat 15 oraz kara pieniężna, której minimalna wysokość to 5000 zł. Jeżeli sprawca tego czynu był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, zaś zakaz prowadzenia pojazdów wymierzany jest dożywotnio.

Art. 87 KODEKSU WYKROCZEŃ – POMOC PRAWNA

Art 87 kodeksu wykroczeń stanowi, iż osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, która prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych, zaś orzekany w takiej sytuacji zakaz prowadzenia pojazdów wynosi od 6 miesięcy do 3 lat. Z powyższego wynika, iż sprawcy tego typu przestępstw albo wykroczeń traktowani są w świetle obowiązujących przepisów wyjątkowo surowo, nieadekwatnie niekiedy do skali swojego występku.

background

JAZDA PO ALKOHOLU - CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA

ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA PROWADZENIE PO ALKOHOLU? ZADZWOŃ!
22 270 63 01