Jazda po pijanemu w Szwecji

W Szwecji, tak samo jak w Polsce, najwyższa dopuszczalna ilość alkoholu we krwi wynosi 0,2 promila, z kolei w wydychanym powietrzu zawartość alkoholu nie może przekroczyć 0,1 mg/l[1]. W szwedzkim prawie jazda po alkoholu jest bezwzględnie karana i przewiduje wysokie grzywny, odebranie prawa jazdy lub karę pozbawienia wolności.

Grzywnę oblicza się w stawkach dziennych, przy czym wysokość jednej stawki dziennej mieści się w przedziale 50 – 1000 koron szwedzkich i jest zależna od zarobków zatrzymanego kierowcy. Podstawę obliczania stawki dziennej stanowi łączny roczny dochód sprawcy w dniu wystawienia mandatu. Jeśli wysokość rocznego dochodu przekracza 215 tys. koron szwedzkich,  nadwyżkę pomniejsza się o 20%. Za każde dziecko pozostające na utrzymaniu karanej osoby przysługuje ulga w wysokości 18 tys. koron. Jeżeli współmałżonek karanego lub osoba pozostająca z nim we wspólnym pożyciu nie osiąga własnych dochodów, stosuje się kolejną ulgę w wysokości do 36 tys. koron[2].

Za prowadzenie pojazdu z 0,2-0,49 promila alkoholu we krwi grozi grzywna w wysokości 40 stawek dziennych[3]. Przy 0,5 – 0,59 promila alkoholu we krwi kierowca musi się liczyć z grzywną w wysokości 50 stawek dziennych. Karą grzywny w wysokości 60 stawek dziennych zagrożone jest prowadzenie pojazdu z 0,6 – 0,69 promila. Jazda z 0,7 – 0,79 promila jest wykroczeniem, za które przewiduje się 80 stawek grzywny. Jeżeli kierowca ma we krwi 0,8 – 0,89 promila alkoholu, podlega karze grzywny w wysokości 90 stawek dziennych. W przypadku prowadzenia pojazdu z 0,9 – 0,99 promila alkoholu we krwi grzywna wynosi 100 stawek dziennych[4]. Jeśli we krwi prowadzącego pojazd znajduje się od 0,5 do 0,99 promila alkoholu, traci on prawo jazdy na okres jednego roku. W sytuacji, gdy kierowca ma 1 promila i więcej alkoholu we krwi, wszczyna się przeciwko niemu postępowanie sądowe. Sąd orzeka karę pozbawienia wolności od 1 miesiąca do 2 lat, a ponadto może nałożyć na sprawcę obowiązek odbycia prac społecznych[5]. W kwestii odebrania prawa jazdy orzeka specjalny organ państwowy – Transportstyrelsen.  Transportstyrelsen konfiskuje prawo jazdy m.in. w razie jazdy po alkoholu (lub podobnie działającej substancji), ucieczki z miejsca wypadku, uporczywego popełniania wykroczeń drogowych albo jeżeli stanu zdrowia kierowcy uniemożliwia mu bezpieczne prowadzenie pojazdów lub braku aktualnych badań lekarskich. Prawo jazdy zatrzymuje się na okres od 1 miesiąca do 3 lat (w przypadku poważniejszego wykroczenia, w tym jazdy po alkoholu – okres ten nie może być niższy niż 1 rok). Po upływie tego czasu Transportstyrelsen wydaje nowe prawo jazdy, jednak w przypadku zatrzymania prawa jazdy na okres przekraczający rok, warunkiem odzyskania dokumentu jest ponowne przystąpienie przez kierowcę do egzaminu. Ten sam warunek musi spełnić kierowca, który traci prawo jazdy w ciągu pierwszych 2 lat od jego uzyskania (niezależnie od czasu, na który je zatrzymano)[6].

O odpowiedzialności karnej za spowodowanie wypadku drogowego po pijanemu mowa jest w rozdziale 3 § 7 – 9 szwedzkiego kodeksu karnego (s.k.k.). Za spowodowanie po pijanemu wypadku ze skutkiem śmiertelnym, sprawca podlega karze od roku do 6 lat pozbawienia wolności. Za spowodowanie wypadku, w wyniku którego inna osoba doznała poważnego uszkodzenia ciała lub ciężkiej choroby, grozi kara grzywny lub pozbawienie wolności do 6 miesięcy. Natomiast narażenie innych osób na śmierć lub ciężką szkodę na zdrowiu zagrożone jest karą grzywny lub pozbawienia wolności na okres nie wyższy niż 2 lata[7].

[1]      https://www.globtroter.pl/przewodnik/Szukaj,214,szwecja,europa.html, dostęp 08.12.2017 r.

[2]      Łaczek A., Szwecja – pirat drogowy łatwo straci prawo jazdy, http://ibikekrakow.com/2012/02/25/szwecja-pirat-drogowy-latwo-straci-prawo-jazdy/, dostęp 11.12.2017 r.

[3]      https://www.autofakty.pl/poradniki/wysokosc-mandatow-przepisy-drogowe-w-szwecji/, dostęp 08.12.2017 r.

[4]      http://pracaikariera.e-magnes.pl/artykuly/szwecja/samochod/przepisy-drogowe-w-szwecji-oraz-wysokosc-mandatow, dostęp 08.12.2017 r.

[5]      Biuro Analiz i Dokumentacji – Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, Kary za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w wybranych krajach, „Opracowania tematyczne OT – 628”, Kancelaria Senatu, Warszawa 2014, s. 23 [online], http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/59/plik/ot-628_.pdf, dostęp 08.12.2017 r.

[6]      Łaczek A., Szwecja – pirat drogowy łatwo straci prawo jazdy, http://ibikekrakow.com/2012/02/25/szwecja-pirat-drogowy-latwo-straci-prawo-jazdy/, dostęp 11.12.2017 r.

[7]      https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700, dostęp 11.12.2017 r.

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń