JAZDA PO ALKOHOLU 
ART. 178a KK - ADWOKAT
ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTAMI!
22 270 63 01

Z całą pewnością nie odkryję ameryki, jeśli stwierdzę, że lepiej nie jeździć pod wpływem alkoholu. Jednakże co w sytuacji, gdy jechałeś na podwójnym gazie i zostałeś zatrzymany przez policję? W tym artykule odpowiem na pytanie, co grozi za jazdę po pijanemu oraz jakie kary może zastosować sąd za jazdę po alkoholu w 2018 roku.

Jazda po pijanemu 2019 – jakie kary?

Zasądzona kara zależy od stężenia alkoholu jakie zostanie wykryte w twojej krwi. Prawo polskie wyróżnia 3 różne rodzaje stężenia alkoholu we krwi. Pierwszą kategorią jest od 0 do 0,19 promila. W takiej sytuacji nie ponosimy odpowiedzialności karnej.

Następnym progiem jest 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi. Jeżdżąc pod takim wpływem alkoholu popełniamy już wykroczenie, za które grozi nam areszt lub grzywna nie mniejsza niż 50 zł. Górną granica grzywny jest 5000 zł. Dla niektórych najdotkliwsza karą będzie jednak obowiązkowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zwłaszcza, kiedy prowadzenie jest dla ciebie źródłem dochodu. W przypadku, kiedy jesteś zatrudniony na umowie o pracę, utrata prawa jazdy jest podstawą do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez prawodawcę, czyli tak zwanej dyscyplinarki. Nie licz też, że jakoś ukryjesz ten fakt przed pracodawcą. Sąd z urzędu przekaże informację o zastosowanym wobec Ciebie zakazie. Zakaz ten jest zasądzany obligatoryjnie, czyli sąd ma związane ręce w tym zakresie. Jedyną możliwością jest staranie się, aby Sąd zastosował wobec Ciebie jak najkrótszy okres zakazu.

Jazda po alkoholu – powyżej 0,5 promila

Trzecim progiem jest jazda pod wpływem alkoholu przekraczającym 0,5 promila alkoholu we krwi. Konsekwencje jazdy pod takim wpływem są już znacznie poważniejsze, gdyż czyn ten jest traktowany jak przestępstwo. Za przestępstwo prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Jeśli jest to recydywa, to kara podlega dodatkowemu zaostrzeniu, przez pozbawienie wolności od 3 miesięcy do lat 5 oraz obowiązkowemu dożywotniemu zakazowi prowadzenia pojazdów.

W przypadku jednorazowej wpadki zakaz orzekany jest na czas nie krótszy niż 3 lata. Oprócz możliwości zasadzenia kary grzywny, Sąd wymierzy również świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości nie mniejszej niż 5000 zł i nie większej niż 60000 zł. Jeśli przestępstwo nastąpiło po raz kolejny, świadczenie nie może być niższe niż 10000 zł. Recydywa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu komplikuje również możliwość zastosowania tzw. „zawiasów” czyli zawieszenia wykonania kary. Instytucja ta może być zastosowana w takiej sytuacji wyłącznie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach. Zaostrzeniu podlegają również kary, jeśli pod wpływem alkoholu sprawca sprowadził katastrofę w ruchu lądowym, sprowadził bezpośrednie zagrożenie lub doprowadził do wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia. W tym wypadku Sąd orzeknie obligatoryjnie karę pozbawienia wolności odpowiednio, za sprowadzenie katastrofy – od 1,5 roku pozbawienia wolności, za sprowadzenie ryzyka katastrofy- od 9 miesięcy pozbawienia wolności.

Jazda po alkoholu - co mogę zrobić?Jazda po alkoholu jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Jazda po alkoholu wiąże się zawsze z poważnymi konsekwencjami dla kierowcy. Kwalifikacja prawna czynu zależy od stężenia alkoholu we krwi kierowcy w momencie jego zatrzymania. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu stanowi wykroczenie, natomiast prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem. Stan po użyciu alkoholu zachodzi wtedy, gdy kierowca ma we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu. Z kolei ze stanem nietrzeźwości mamy do czynienia wówczas, gdy zawartość alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,5 promila.

Zgodnie z art. 178a § 1 kk, kto prowadzi pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do 2 lat. Sąd orzeka również wobec pijanego kierowcy dodatkowe sankcje – w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz obowiązku uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

ZABRANE PRAWO JAZDY ZA  JAZDĘ PO ALKOHOLU?
Pomoc Prawna Dla Zatrzymanych
OSKARŻENIE ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU CO ROBIĆ?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTAMI!

22 270 63 01

Prowadzenie po alkoholu po raz pierwszy

Warto jednak pamiętać, że powyższe sankcje grożą jedynie tym, którzy prowadzili po alkoholu po raz pierwszy (albo wcześniejsze skazanie za podobny czyn uległo już zatarciu). Jak nietrudno się domyślić, za ponowną jazda po alkoholu grożą jeszcze poważniejsze sankcje. Zgodnie z art. 178a § 4 kk, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości pomimo wcześniejszego skazania za to samo (lub podobne) przestępstwo, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat – z możliwością warunkowego zawieszenia jej wykonania tylko w szczególnie uzasadnionych
przypadkach. Za ponowne prowadzenie samochodu po pijanemu sąd orzeka również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz obowiązek zapłacenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, tym razem w wysokości od 10 tys. do 60 tys. złotych.

Jazda w stanie po użyciu alkoholu jest natomiast wykroczeniem z art. 87 § 1Kodeksu wykroczeń. W myśl tego przepisu, kierowcy, który prowadził pojazd mechaniczny (np. samochód), mając we krwi od 0,2 do 0,5 promila, grozi kara grzywny albo aresztu (od 5 do 30 dni). Sąd orzeka ponadto zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach (np. jeżeli kierowca nie był nigdy karany, cieszy się nieposzlakowaną opinią, wyraził skruchę itp.) sąd może odstąpić od wymierzenia kary albo środka karnego.

Pijani kierowcy stwarzają poważne zagrożenie na drodze – zarówno dla siebie, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Za jazdę po alkoholu grożą również surowe kary, a zatem w razie problemów z prawem warto więc skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Jazda po alkoholu – jak się przygotować do rozprawy sądowej?

Za jazdę po alkoholu grożą takie sankcje jak grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Ponadto skazany za jazdę po pijanemu musi liczyć się z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów, orzekanym na okres od 3 do 15 lat. Ponadto skazany obowiązany jest uiścić świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych.

Postępowanie karne przed sądem jest bardzo stresująca dla oskarżonego. Bardzo ważne zatem jest aby dobrze przygotować się do rozprawy głównej. Dzięki dobrej obronie możesz uzyskać korzystne dla Ciebie rozstrzygnięcie Sądu. Z poniższego artykułu dowiesz się, co powinieneś zrobić, zanim staniesz przed sądem.

Podstawowym prawem oskarżonego jest prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy zagwarantowane przez ustawodawcę w art. 6 kpk. Zdecydowanie warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego – dzięki temu łatwiej Ci będzie skutecznie bronić się przed Sądem. Co ważne, w myśl art. 79 § 1 kpk, udział obrońcy w postępowaniu karnym jest konieczny, jeżeli: nie ukończył 18 lat, jest głuchy, niemy lub niewidomy; zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem nie była w czasie popełnienia tego czynu wyłączona lub w znacznym stopniu ograniczona; zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy stan jego zdrowia psychicznego pozwala na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny, jeżeli sąd uzna udział obrońcy za niezbędny ze względu na inne okoliczności utrudniające obronę.

Przed rozprawą zarówno oskarżony, jak i jego obrońca mogą również zapoznać się z aktami sprawy. Zgodnie z art. 156 § 5 kpk, w toku postępowania przygotowawczego stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów lub kopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kopie. Podejrzany lub jego obrońcy może złożyć wniosek o końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania. Przy zamknięciu śledztwa (lub dochodzenia) prowadzący powiadamia podejrzanego i obrońcę o terminie końcowego zaznajomienia i poucza ich przy tym o prawie uprzedniego przejrzenia akt.

Po zakończeniu postępowania przygotowawczego prokurator przesyła do sądu akt oskarżenia i zawiadamia o tym podejrzanego i jego obrońcę. Po doręczeniu aktu oskarżenia sąd doręcza im odpis aktu oskarżenia z wezwaniem do składania wniosków dowodowych w terminie 7 dni od daty doręczenia aktu oskarżenia, a także wyznacza termin rozprawy głównej. Oskarżonemu i obrońcy przysługuje prawo wniesienia pisemnej odpowiedzi na akt oskarżenia w terminie 7 dni od doręczenia mu aktu oskarżenia.

Na rozprawie oskarżony może składać wyjaśnienia albo odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub całkowicie odmówić składania wyjaśnień. Nie musi również podawać przyczyny odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania. Oskarżony i jego obrońca podczas rozprawy mogą również składać wnioski dowodowe, zadawać pytania przesłuchiwanym świadkom i ustosunkować się do poszczególnych dowodów.

Staranne przygotowanie się do rozprawy może zwiększyć Twoje szanse na łagodny wymiar kary, a w niektórych wypadkach nawet warunkowe umorzenie postępowania. Jeszcze przed terminem rozprawy możesz zapoznać się z aktami sprawy. Masz również prawo do aktywnego udziału w rozprawie – możesz np. złożyć wyjaśnienia lub zadawać pytania świadkom. Najlepiej jednak skorzystać z pomocy profesjonalnego obrońcy. Adwokat lub radca prawny będzie reprezentował Cię na rozprawie, a także doradzi Ci w wyborze sposobu obrony.

Jazda po alkoholu – dobrowolne poddanie się karze

Jazda po alkoholu jest jednym z często popełnianych przestępstw. Na polskich drogach policjanci codziennie zatrzymują pijanych kierowców. Co grozi za jazdę po pijanemu? Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu mechanicznego (np. samochodu) w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Sąd orzeka także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Sprawa o jazdę po alkoholu jest występkiem, czyli przestępstwem zagrożonym grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 złotych, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności od miesiąca do maksymalnie 3 lat (art. 7 kk). W sprawie o czyn z art. 178a § 1 kk może się więc zdarzyć, że prokurator zaproponuje dobrowolne poddanie się karze. Jeżeli podejrzany wyrazi zgodę na dobrowolne poddanie się karze, to prokurator przesyła do sądu wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek.

CZY POWINIENEŚ ZGODZIĆ SIĘ
NA DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ KARZE ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTAMI

22 270 63 01

Dobrowolne poddanie się karze w sprawie o jazdę po alkoholu

Zgodnie z art. 335 § 1 kpk, prokurator może wystąpić z takim wnioskiem zamiast aktu oskarżenia, jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

W myśl art. 335 § 2 kpk, prokurator może również dołączyć ten wniosek do aktu oskarżenia, pod warunkiem, że okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, oświadczenia dowodowe złożone przez oskarżonego nie są sprzeczne z dokonanymi ustaleniami, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

Wniosek, o którym mowa w art. 335 kpk, sąd rozpatruje na posiedzeniu, o którego terminie zawiadamiane są strony. Najpóźniej na tym właśnie posiedzeniu oskarżony może wycofać zgodę na dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 335 kpk. Wycofanie zgody na dobrowolne poddanie się karze skutkuje zwróceniem sprawy prokuratorowi, który następnie występuje do sądu z „normalnym” aktem oskarżenia. Sprawa od tego czasu będzie rozpatrywana już w trybie zwyczajnym.

Wielu podejrzanych podejmuje zbyt pochopną decyzję o dobrowolnym poddaniu się karze. Może się okazać, że w sprawie istnieją okoliczności przemawiające np. za warunkowym umorzeniem postępowania. Warunkowe umorzenie postępowania następuje na okres próby od roku do 3 lat. W tym miejscu należy przypomnieć, że w razie warunkowego umorzenia postępowania w sprawie o jazdę po alkoholu sąd może orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres nie dłuższy niż 2 lata (a zatem oskarżony może szybciej odzyskać prawo jazdy). Zgodnie z art. 66 § 1 kk, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli:

  • sprawca popełnił czyn zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat
  • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
  • okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,
  • postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

W sprawie o jazdę po alkoholu najlepiej jest skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Profesjonalny obrońca dołoży wszelkich starań, aby oskarżony uzyskał możliwie jak najkorzystniejsze rozstrzygnięcie Sądu.

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

W myśl art. 178a § 1 kk, kto prowadzi pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości, ten podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do 2 lat. Za jazdę po alkoholu sąd orzeka także (oprócz kary) zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Sprawca czynu z art. 178a § 1 kk zobowiązany jest również do uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości id 5 tys. do 60 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

W sprawie o jazdę po alkoholu bardzo korzystnym dla oskarżonego orzeczeniem jest warunkowe umorzenie postępowania. W myśl art. 66 kk, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli zostaną spełnione poniższe przesłanki:

  • sprawca popełnił przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności,
  • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
  • okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,
  • postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.
JAZDA PO ALKOHOLU
JAK UZYSKAĆ WARUNKOWE UMORZENIE SPRAWY?‎
SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTAMI W CELU OTRZYMANIA NIEZBĘDNYCH INFORMACJI

22 270 63 01

Jazda po alkoholu – kiedy warunkowe umorzenie?

Warunkowe umorzenie postępowania następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od daty uprawomocnienia się wyroku. Jeżeli sprawca w okresie próby popełni to samo przestępstwo, za które został wcześniej skazany, to sąd podejmie warunkowo umorzone postępowanie. Sąd może (ale nie ma obowiązku) podjąć warunkowo umorzone postępowanie, jeżeli sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny (szczególnie w sytuacji, gdy popełni inne przestępstwo niż to, którego dotyczy warunkowo umorzone postępowanie). Warunkowo umorzonego postępowania nie można jedna podjąć po 6 miesiącach od daty zakończenia okresu próby.

Jak już zostało wcześniej wspomniane, za czyn z art. 178a § 1 kk sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Skazanie za jazdę po alkoholu zawsze wiąże się więc z utratą prawa jazdy na wiele lat. Z kolei przy warunkowym umorzeniu postępowania sąd może (ale nie ma obowiązku) orzec zakaz prowadzenia pojazdów, lecz na okres nie dłuższy niż 2 lata.

W Krajowym Rejestrze Karnym pojawia się informacja o warunkowym umorzeniu postępowania. Warunkowe umorzenie postępowania nie jest jednak równoznaczne z wyrokiem skazującym, a zatem oskarżony, wobec którego sąd warunkowo umorzył postępowanie karne, w dalszym ciągu zachowa status osoby niekaranej. Dzięki warunkowemu umorzeniu postępowania można w dalszym ciągu uzyskać zaświadczenie o niekaralności.

A co w sytuacji, gdy sprawca namówiony przez prokuratora zbyt pochopnie zdecydował się na dobrowolne poddanie się karze? Zgodnie z art. 335 § 1 kpk, prokurator może przesłać do Sądu wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy zamiast aktu oskarżenia i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucane mu przestępstwo, jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Wniosek ten jest następnie rozpatrywany przez Sąd na posiedzeniu. Do czasu tego posiedzenia oskarżony ma prawo do wycofania zgody na skazanie bez przeprowadzania rozprawy.

Jeżeli oskarżony cofnie zgodę na skazanie w trybie art. 335 kpk, to sprawa będzie dalej rozpatrywana w trybie zwyczajnym. Oskarżony lub jego obrońca będzie mógł następnie złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania (o ile oczywiście zachodzą przesłanki wymienione w art. 66 Kodeksu karnego).

Zobacz również: https://www.warunkoweumorzeniepostepowania.pl/

ART 178a KK - JAZDA PO PIJANEMU POMOC PRAWNA
ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU? 
ZADZWOŃ!
22 270 63 01