JAZDA PO ALKOHOLU 
ART. 178a KK - ADWOKAT
ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTAMI!
22 270 63 01
4.8 (96.52%) (23)

Z całą pewnością nie odkryję ameryki, jeśli stwierdzę, że lepiej nie jeździć pod wpływem alkoholu. Jednakże co w sytuacji, gdy jechałeś na podwójnym gazie i zostałeś zatrzymany przez policję? W tym artykule odpowiem na pytanie, co grozi za jazdę po pijanemu oraz jakie kary może zastosować sąd za jazdę po alkoholu w 2018 roku.

Jazda po pijanemu 2019 – jakie kary?

Zasądzona kara zależy od stężenia alkoholu jakie zostanie wykryte w twojej krwi. Prawo polskie wyróżnia 3 różne rodzaje stężenia alkoholu we krwi. Pierwszą kategorią jest od 0 do 0,19 promila. W takiej sytuacji nie ponosimy odpowiedzialności karnej.

Następnym progiem jest 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi. Jeżdżąc pod takim wpływem alkoholu popełniamy już wykroczenie, za które grozi nam areszt lub grzywna nie mniejsza niż 50 zł. Górną granica grzywny jest 5000 zł. Dla niektórych najdotkliwsza karą będzie jednak obowiązkowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zwłaszcza, kiedy prowadzenie jest dla ciebie źródłem dochodu. W przypadku, kiedy jesteś zatrudniony na umowie o pracę, utrata prawa jazdy jest podstawą do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez prawodawcę, czyli tak zwanej dyscyplinarki. Nie licz też, że jakoś ukryjesz ten fakt przed pracodawcą. Sąd z urzędu przekaże informację o zastosowanym wobec Ciebie zakazie. Zakaz ten jest zasądzany obligatoryjnie, czyli sąd ma związane ręce w tym zakresie. Jedyną możliwością jest staranie się, aby Sąd zastosował wobec Ciebie jak najkrótszy okres zakazu.

Jazda po pijanemu – powyżej 0,5 promila

Trzecim progiem jest jazda pod wpływem alkoholu przekraczającym 0,5 promila alkoholu we krwi. Konsekwencje jazdy pod takim wpływem są już znacznie poważniejsze, gdyż czyn ten jest traktowany jak przestępstwo. Za przestępstwo prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Jeśli jest to recydywa, to kara podlega dodatkowemu zaostrzeniu, przez pozbawienie wolności od 3 miesięcy do lat 5 oraz obowiązkowemu dożywotniemu zakazowi prowadzenia pojazdów.

W przypadku jednorazowej wpadki zakaz orzekany jest na czas nie krótszy niż 3 lata. Oprócz możliwości zasadzenia kary grzywny, Sąd wymierzy również świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości nie mniejszej niż 5000 zł i nie większej niż 60000 zł. Jeśli przestępstwo nastąpiło po raz kolejny, świadczenie nie może być niższe niż 10000 zł. Recydywa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu komplikuje również możliwość zastosowania tzw. „zawiasów” czyli zawieszenia wykonania kary. Instytucja ta może być zastosowana w takiej sytuacji wyłącznie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach. Zaostrzeniu podlegają również kary, jeśli pod wpływem alkoholu sprawca sprowadził katastrofę w ruchu lądowym, sprowadził bezpośrednie zagrożenie lub doprowadził do wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia. W tym wypadku Sąd orzeknie obligatoryjnie karę pozbawienia wolności odpowiednio, za sprowadzenie katastrofy – od 1,5 roku pozbawienia wolności, za sprowadzenie ryzyka katastrofy- od 9 miesięcy pozbawienia wolności.

Jazda po alkoholu - co mogę zrobić?Jazda po alkoholu jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Jazda po alkoholu wiąże się zawsze z poważnymi konsekwencjami dla kierowcy. Kwalifikacja prawna czynu zależy od stężenia alkoholu we krwi kierowcy w momencie jego zatrzymania. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu stanowi wykroczenie, natomiast prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem. Stan po użyciu alkoholu zachodzi wtedy, gdy kierowca ma we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu. Z kolei ze stanem nietrzeźwości mamy do czynienia wówczas, gdy zawartość alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,5 promila.

Zgodnie z art. 178a § 1 kk, kto prowadzi pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do 2 lat. Sąd orzeka również wobec pijanego kierowcy dodatkowe sankcje – w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz obowiązku uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

ZABRANE PRAWO JAZDY ZA  JAZDĘ PO ALKOHOLU?
Pomoc Prawna Dla Zatrzymanych
OSKARŻENIE ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU CO ROBIĆ?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTAMI!

22 270 63 01

Prowadzenie po alkoholu po raz pierwszy

Warto jednak pamiętać, że powyższe sankcje grożą jedynie tym, którzy prowadzili po alkoholu po raz pierwszy (albo wcześniejsze skazanie za podobny czyn uległo już zatarciu). Jak nietrudno się domyślić, za ponowną jazda po alkoholu grożą jeszcze poważniejsze sankcje. Zgodnie z art. 178a § 4 kk, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości pomimo wcześniejszego skazania za to samo (lub podobne) przestępstwo, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat – z możliwością warunkowego zawieszenia jej wykonania tylko w szczególnie uzasadnionych
przypadkach. Za ponowne prowadzenie samochodu po pijanemu sąd orzeka również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz obowiązek zapłacenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, tym razem w wysokości od 10 tys. do 60 tys. złotych.

Jazda w stanie po użyciu alkoholu jest natomiast wykroczeniem z art. 87 § 1Kodeksu wykroczeń. W myśl tego przepisu, kierowcy, który prowadził pojazd mechaniczny (np. samochód), mając we krwi od 0,2 do 0,5 promila, grozi kara grzywny albo aresztu (od 5 do 30 dni). Sąd orzeka ponadto zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach (np. jeżeli kierowca nie był nigdy karany, cieszy się nieposzlakowaną opinią, wyraził skruchę itp.) sąd może odstąpić od wymierzenia kary albo środka karnego.

Pijani kierowcy stwarzają poważne zagrożenie na drodze – zarówno dla siebie, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Za jazdę po alkoholu grożą również surowe kary, a zatem w razie problemów z prawem warto więc skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Jazda po alkoholu – jak się przygotować do rozprawy sądowej?

Za jazdę po alkoholu grożą takie sankcje jak grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Ponadto skazany za jazdę po pijanemu musi liczyć się z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów, orzekanym na okres od 3 do 15 lat. Ponadto skazany obowiązany jest uiścić świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych.

Postępowanie karne przed sądem jest bardzo stresująca dla oskarżonego. Bardzo ważne zatem jest aby dobrze przygotować się do rozprawy głównej. Dzięki dobrej obronie możesz uzyskać korzystne dla Ciebie rozstrzygnięcie Sądu. Z poniższego artykułu dowiesz się, co powinieneś zrobić, zanim staniesz przed sądem.

Podstawowym prawem oskarżonego jest prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy zagwarantowane przez ustawodawcę w art. 6 kpk. Zdecydowanie warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego – dzięki temu łatwiej Ci będzie skutecznie bronić się przed Sądem. Co ważne, w myśl art. 79 § 1 kpk, udział obrońcy w postępowaniu karnym jest konieczny, jeżeli: nie ukończył 18 lat, jest głuchy, niemy lub niewidomy; zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem nie była w czasie popełnienia tego czynu wyłączona lub w znacznym stopniu ograniczona; zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy stan jego zdrowia psychicznego pozwala na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny, jeżeli sąd uzna udział obrońcy za niezbędny ze względu na inne okoliczności utrudniające obronę.

Przed rozprawą zarówno oskarżony, jak i jego obrońca mogą również zapoznać się z aktami sprawy. Zgodnie z art. 156 § 5 kpk, w toku postępowania przygotowawczego stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów lub kopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kopie. Podejrzany lub jego obrońcy może złożyć wniosek o końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania. Przy zamknięciu śledztwa (lub dochodzenia) prowadzący powiadamia podejrzanego i obrońcę o terminie końcowego zaznajomienia i poucza ich przy tym o prawie uprzedniego przejrzenia akt.

Po zakończeniu postępowania przygotowawczego prokurator przesyła do sądu akt oskarżenia i zawiadamia o tym podejrzanego i jego obrońcę. Po doręczeniu aktu oskarżenia sąd doręcza im odpis aktu oskarżenia z wezwaniem do składania wniosków dowodowych w terminie 7 dni od daty doręczenia aktu oskarżenia, a także wyznacza termin rozprawy głównej. Oskarżonemu i obrońcy przysługuje prawo wniesienia pisemnej odpowiedzi na akt oskarżenia w terminie 7 dni od doręczenia mu aktu oskarżenia.

Na rozprawie oskarżony może składać wyjaśnienia albo odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub całkowicie odmówić składania wyjaśnień. Nie musi również podawać przyczyny odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania. Oskarżony i jego obrońca podczas rozprawy mogą również składać wnioski dowodowe, zadawać pytania przesłuchiwanym świadkom i ustosunkować się do poszczególnych dowodów.

Staranne przygotowanie się do rozprawy może zwiększyć Twoje szanse na łagodny wymiar kary, a w niektórych wypadkach nawet warunkowe umorzenie postępowania. Jeszcze przed terminem rozprawy możesz zapoznać się z aktami sprawy. Masz również prawo do aktywnego udziału w rozprawie – możesz np. złożyć wyjaśnienia lub zadawać pytania świadkom. Najlepiej jednak skorzystać z pomocy profesjonalnego obrońcy. Adwokat lub radca prawny będzie reprezentował Cię na rozprawie, a także doradzi Ci w wyborze sposobu obrony.

ART 178a KK - JAZDA PO PIJANEMU POMOC PRAWNA
ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU? 
ZADZWOŃ!
22 270 63 01