background

JAZDA PO ALKOHOLU ADWOKAT

ZADZWOŃ PIERWSZA KONSULTACJA ZA DARMO

Co grozi za jazdę po alkoholu w 2022 roku?

Jak na razie co najmniej 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów oraz minimum 5000 zł świadczenia pieniężnego oraz więzienie, prace społeczne albo grzywna. Jedyną szansą na skrócenie zakazu do 1 roku, obniżenie kar finansowych oraz uniknięcie więzienia jest warunkowe umorzenie postępowania.

Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy?

Wbrew pozorom dopuszczalna ilość alkoholu we krwi to nie pół promila. Prowadzić pojazdów mechanicznych nie można już od 0,2 promila alkoholu. Od 0,2 promila do 0,5 promila bowiem prowadzenie pojazdu jest wykroczeniem a powyżej 0,5 promila jest już przestępstwem.

Stan nietrzeźwości i stan po użyciu alkoholu – różnice

Stan nietrzeźwości to sytuacja w której prowadzimy pojazd mając ponad pół promila (powyżej 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu) – jest to przestępstwem. Stan po użyciu alkoholu to sytuacja w której prowadzimy pojazd mając ponad 0,2 promila (czyli między 0,1 mg do 0,25 mg) – jest to wykroczeniem.

Jakie są kary za jazdę w stanie po użyciu?

Za prowadzenie pojazdy w stanie po użyciu alkoholu grozi zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Mylnie zakłada się, że zakaz może wynosić 3 miesiące – to niemożliwe. Dodatkowo Sąd zasądza grzywnę w wysokości najczęściej około 1000 zł.

Jakie są kary za jazdę w stanie nietrzeźwym?

W przypadku prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości obowiązujące w Polsce kary są jednymi z najsurowszych w całej Unii Europejskiej. Realnie musimy liczyć się z zakazem prowadzenia pojazdów w wymiarze od 3 do 15 lat. Dodatkowo Sąd może zasądzić świadczenie pieniężne w wysokości od 5 do 60 tys. zł. Oprócz tego Sąd zasądza grzywnę albo kare ograniczenia wolności (prace społeczne) albo karę więzienia.

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu

W przypadku spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu – możemy mieć do czynienia ze swoistą kumulacją odpowiedzialności karnej zarówno za spowodowanie wypadku, jak i za samo prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Tutaj realnie musimy liczyć się nawet z karą więzienia dla sprawcy czynu. Dodatkowo musimy pamiętać, że w przypadku wypadku pod wpływem alkoholu nie obowiązują sprawcę żadne polisy – ani OC ani AC. Wszelkie szkody sprawca musi pokryć z własnej kieszeni.

Jazda pod wpływem alkoholu – recydywa

W przypadku ponownego prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości zanim poprzednia kara za jazdę po alkoholu ulegnie zatarciu – musimy się liczyć z odpowiedzialnością w tzw. Warunkach recydywy. Wtedy realnie musimy spodziewać się kary więzienia, którą czasami można warunkowo zawiesić. W przypadku dobrego poprowadzenia sprawy sądowej można też czasami uzyskać zamiast więzienia tzw. prace społeczne. Dodatkowo Sąd orzeka świadczenie pieniężne w kwocie minimum 10 tysięcy złotych oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. W wyjątkowych sytuacjach zakaz prowadzenia pojazdów może być krótszy jak też i może zostać ograniczony wyłącznie do jednej kategorii prawa jazdy np. zakaz zawężony wyłącznie do kat. C umożliwia dalsze prowadzenie pojazdów innych kategorii.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Warunkowe umorzenie postępowania to jedyna szansa na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poniżej 3 lat, najczęściej do 1 roku. Jeśli zakaz wyniesie do 1 roku wtedy nie trzeba ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy. Dodatkowo w przypadku warunkowego umorzenia postępowania po wyroku nadal jest się osobą niekaraną. Bardzo często też Sąd warunkowo umarzając postępowanie obniża kary finansowe. Orzekając warunkowe umorzenie postępowania Sąd poddaje sprawcę okresowi próby np. rok, dwa trzy lata. Jeśli w tym okresie sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego – sprawa zostanie umorzona całkowicie a prawo jazdy zostanie odzyskane najczęściej bez ponownego egzaminu. Osoba wobec której orzeczono warunkowe umorzenie postępowania jest uznawana za osobę niekaraną.

Zatrzymanie prawa jazdy za jazdę po alkoholu

Od grudnia 2020 roku w przypadku stwierdzenia prowadzenia pojazdu po alkoholu Policja dokonuje tzw. elektronicznego zatrzymania dokumentu prawa jazdy. Fizycznie dokument najczęściej pozostawiany jest dalej kierowcy. Około 3 tygodnie po zdarzeniu sprawca otrzymuje dodatkowo listem poleconym tzw. postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. W przypadku stanu nietrzeźwości (przestępstwo) postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy wydaje prokurator. W przypadku stanu po użyciu alkoholu (wykroczenie) postanowienie to wydaje Sąd.

Jak odzyskać prawo jazdy?

W przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane za jazdę po alkoholu najlepiej skontaktować się z kancelarią specjalizującą się w tego typu sprawach. W wielu przypadkach prowadząc postępowanie sądowe można uzyskać zdecydowanie lepszy wyrok niż w przypadku forsowanego przez organy ścigania tzw. dobrowolnego poddania się karze. Dzięki warunkowemu umorzeniu postępowania zakaz jazdy samochodem może być obniżony do 1 roku. Dzięki temu można odzyskać prawo jazdy bez konieczności ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy.

JAZDA POD WPŁYWEM ALKOHOLU - POMOC PRAWNA

Zadzwoń zapoznamy się z Twoją sprawą i zarekomendujemy najlepsze rozwiązanie

Jazda po alkoholu – powyżej 0,5 promila, co grozi?

Trzecim progiem jest jazda pod wpływem alkoholu przekraczającym 0,5 promila alkoholu we krwi. Konsekwencje jazdy pod takim wpływem są już znacznie poważniejsze, gdyż czyn ten jest traktowany jak przestępstwo. Za przestępstwo prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub więzienia do lat 2. Jeśli jest to recydywa, to kara podlega dodatkowemu zaostrzeniu, przez pozbawienie wolności od 3 miesięcy do lat 5 oraz obowiązkowemu dożywotniemu zakazowi prowadzenia pojazdów.

W przypadku jednorazowej wpadki zakaz orzekany jest na czas nie krótszy niż 3 lata. Oprócz możliwości zasadzenia kary grzywny, Sąd wymierzy również świadczenie pieniężne na rzecz FPP oraz PP w wysokości nie mniejszej niż 5000 zł i nie większej niż 60000 zł. Jeśli przestępstwo nastąpiło po raz kolejny, świadczenie nie może być niższe iż 10000 zł. Recydywa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu komplikuje również możliwość zastosowania tzw. „zawiasów” czyli zawieszenia wykonania kary. Instytucja ta może być zastosowana w takiej sytuacji wyłącznie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach. Zaostrzeniu podlegają również kary, jeśli pod wpływem alkoholu sprawca sprowadził katastrofę w ruchu lądowym, sprowadził bezpośrednie zagrożenie lub doprowadził do wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia. W tym wypadku Sąd orzeknie obligatoryjnie karę pozbawienia wolności odpowiednio, za sprowadzenie katastrofy – od 1,5 roku, a za sprowadzenie ryzyka katastrofy- od 9 miesięcy.

Prowadzenie po alkoholu po raz pierwszy, jaka kara?

Warto jednak pamiętać, że powyższe sankcje grożą jedynie tym, którzy prowadzili po alkoholu po raz pierwszy (albo wcześniejsze skazanie za podobny czyn uległo już zatarciu). Jak nietrudno się domyślić, za ponowną jazda po alkoholu grożą jeszcze poważniejsze sankcje. Zgodnie z art. 178a § 4 kk, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości pomimo wcześniejszego skazania za to samo (lub podobne) przestępstwo, grozi kara więzienia od 3 miesięcy do nawet 5 lat – z możliwością warunkowego zawieszenia jej wykonania tylko w szczególnie uzasadnionych

przypadkach. Za ponowne prowadzenie samochodu po pijanemu sąd orzeka również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz obowiązek zapłacenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, tym razem w wysokości od 10 tys. do 60 tys. złotych.

Jazda w stanie po użyciu alkoholu jest natomiast wykroczeniem z art 87 kodeksu wykroczeń. W myśl tego przepisu, kierowcy, który prowadził pojazd mechaniczny (np. samochód), mając we krwi od 0,2 do 0,5 promila, grozi kara grzywny albo aresztu (od 5 do 30 dni). Sąd orzeka ponadto zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach (np. jeżeli kierowca nie był nigdy karany, cieszy się nieposzlakowaną opinią, wyraził skruchę itp.) sąd może odstąpić od wymierzenia kary albo środka karnego.

Pijani kierowcy stwarzają poważne zagrożenie na drodze – zarówno dla siebie, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Za jazdę po spożyciu alkoholu grożą również surowe kary, a zatem w razie problemów z prawem warto więc skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Jazda po alkoholu – jak się przygotować do rozprawy sądowej?

Konsekwencje jazdy po alkoholu to między innymi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto skazany za jazdę po pijanemu musi liczyć się z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów, orzekanym na okres od 3 do 15 lat. Ponadto skazany obowiązany jest uiścić świadczenie pieniężne na rzecz FPPiPP w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych.

Postępowanie karne przed sądem jest bardzo stresująca dla oskarżonego. Bardzo ważne zatem jest aby dobrze przygotować się do rozprawy głównej. Dzięki dobrej obronie możesz uzyskać korzystne dla Ciebie rozstrzygnięcie Sądu. Z poniższego artykułu dowiesz się, co powinieneś zrobić, zanim staniesz przed sądem.

Podstawowym prawem oskarżonego jest prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy zagwarantowane przez ustawodawcę w art. 6 kpk. Zdecydowanie warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego – dzięki temu łatwiej Ci będzie skutecznie bronić się przed Sądem. Co ważne, w myśl art. 79 § 1 kpk, udział obrońcy w postępowaniu karnym jest konieczny, jeżeli: nie ukończył 18 lat, jest głuchy, niemy lub niewidomy; zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem nie była w czasie popełnienia tego czynu wyłączona lub w znacznym stopniu ograniczona; zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy stan jego zdrowia psychicznego pozwala na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny, jeżeli sąd uzna udział obrońcy za niezbędny ze względu na inne okoliczności utrudniające obronę.

Przed rozprawą zarówno oskarżony, jak i jego obrońca mogą również zapoznać się z aktami sprawy. Zgodnie z art. 156 § 5 kpk, w toku postępowania przygotowawczego stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów lub kopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kopie. Podejrzany lub jego obrońcy może złożyć wniosek o końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania. Przy zamknięciu śledztwa (lub dochodzenia) prowadzący powiadamia podejrzanego i obrońcę o terminie końcowego zaznajomienia i poucza ich przy tym o prawie uprzedniego przejrzenia akt.

Po zakończeniu postępowania przygotowawczego prokurator przesyła do sądu akt oskarżenia i zawiadamia o tym podejrzanego i jego obrońcę. Po doręczeniu aktu oskarżenia sąd doręcza im odpis aktu oskarżenia z wezwaniem do składania wniosków dowodowych w terminie 7 dni od daty doręczenia aktu oskarżenia, a także wyznacza termin rozprawy głównej. Oskarżonemu i obrońcy przysługuje prawo wniesienia pisemnej odpowiedzi na akt oskarżenia w terminie 7 dni od doręczenia mu aktu oskarżenia.

Na rozprawie oskarżony może składać wyjaśnienia albo odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub całkowicie odmówić składania wyjaśnień. Nie musi również podawać przyczyny odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania. Oskarżony i jego obrońca podczas rozprawy mogą również składać wnioski dowodowe, zadawać pytania przesłuchiwanym świadkom i ustosunkować się do poszczególnych dowodów.

Staranne przygotowanie się do rozprawy może zwiększyć Twoje szanse na łagodniejszy wyrok, a w niektórych wypadkach nawet warunkowe umorzenie postępowania. Jeszcze przed terminem rozprawy możesz zapoznać się z aktami sprawy. Masz również prawo do aktywnego udziału w rozprawie – możesz np. złożyć wyjaśnienia lub zadawać pytania świadkom. Najlepiej jednak skorzystać z pomocy profesjonalnego obrońcy. Adwokat lub radca prawny będzie reprezentował Cię na rozprawie, a także doradzi Ci w wyborze sposobu obrony.

ART. 178A KK - CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA

Zostałeś zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu? Zadzwoń!

Jazda w stanie nietrzeźwości – dobrowolne poddanie się karze to dobry pomysł?

Jazda po alkoholu jest jednym z często popełnianych przestępstw. Na polskich drogach policjanci codziennie zatrzymują pijanych kierowców. Co grozi za jazdę po pijanemu? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w art. 178a § 1 kk: za prowadzenie pojazdu mechanicznego (np. samochodu) w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Sąd orzeka także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych na rzecz FPPiPP.

Sprawa o jazdę po spożyciu alkoholu jest występkiem, czyli przestępstwem zagrożonym grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 złotych, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą więzienia od miesiąca do maksymanie 3 lat (art. 7 kk). W sprawie o czyn z art. 178a § 1 kk może się więc zdarzyć, że prokurator zaproponuje dobrowolne poddanie się karze. Jeżeli podejrzany wyrazi zgodę na dobrowolne poddanie się karze, to prokurator przesyła do sądu wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek.

 

Dobrowolne poddanie się karze w sprawie o jazdę po alkoholu

Korzystając z art. 335 § 1 kpk, prokurator może wystąpić z takim wnioskiem zamiast aktu oskarżenia, jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

W myśl art. 335 § 2 kpk, prokurator może również dołączyć ten wniosek do aktu oskarżenia, pod warunkiem, że okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, oświadczenia dowodowe złożone przez oskarżonego nie są sprzeczne z dokonanymi ustaleniami, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

Wniosek, o którym mowa w art. 335 kpk, sąd rozpatruje na posiedzeniu, o którego terminie zawiadamiane są strony. Najpóźniej na tym właśnie posiedzeniu oskarżony może wycofać zgodę na dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 335 kpk. Wycofanie zgody na dobrowolne poddanie się karze skutkuje zwróceniem sprawy prokuratorowi, który następnie występuje do sądu z „normalnym” aktem oskarżenia. Sprawa od tego czasu będzie rozpatrywana już w trybie zwyczajnym.

Wielu podejrzanych podejmuje zbyt pochopną decyzję o dobrowolnym poddaniu się karze. Może się okazać, że w sprawie istnieją okoliczności przemawiające np. za warunkowym umorzeniem postępowania. Warunkowe umorzenie postępowania następuje na okres próby od roku do 3 lat. W tym miejscu należy przypomnieć, że w razie warunkowego umorzenia postępowania w sprawie o jazdę po alkoholu sąd może orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres nie dłuższy niż 2 lata (a zatem oskarżony może szybciej odzyskać uprawnienia do prowadzenia).

Art. 66 § 1 kk mówi, że sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli:

  • sprawca popełnił czyn zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat,
  • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
  • okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,
  • postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

W sprawie o jazdę po alkoholu najlepiej jest skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Profesjonalny obrońca dołoży wszelkich starań, aby oskarżony uzyskał możliwie jak najkorzystniejsze rozstrzygnięcie Sądu.

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu

W myśl art. 178a § 1 kodeksu karnego, kto prowadzi pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, ten podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do 2 lat. Za jazdę po alkoholu sąd orzeka także (oprócz kary) zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Sprawca czynu z art. 178a § 1 kk zobowiązany jest również do uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości id 5 tys. do 60 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ W STANIE NIETRZEŹWOŚCI LUB POD WPŁYWEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z LEX TRAFFIC - KANCEARIĄ PRAWA DROGOWEGO

Jazda po pijanemu – kiedy warunkowe umorzenie?

Warunkowe umorzenie postępowania następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od daty uprawomocnienia się wyroku. Jeżeli sprawca w okresie próby popełni to samo przestępstwo, za które został wcześniej skazany, to sąd podejmie warunkowo umorzone postępowanie. Sąd może (ale nie ma obowiązku) podjąć warunkowo umorzone postępowanie, jeżeli sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny (szczególnie w sytuacji, gdy popełni inne przestępstwo niż to, którego dotyczy warunkowo umorzone postępowanie). Warunkowo umorzonego postępowania nie można jedna podjąć po 6 miesiącach od daty zakończenia okresu próby.

Jak już zostało wcześniej wspomniane, za czyn z art. 178a § 1 kk sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Skazanie za jazdę po alkoholu zawsze wiąże się więc z utratą prawa jazdy na wiele lat. Z kolei przy warunkowym umorzeniu postępowania sąd może (ale nie ma obowiązku) orzec zakaz prowadzenia pojazdów, lecz na okres nie dłuższy niż 2 lata.

W Krajowym Rejestrze Karnym pojawia się informacja o warunkowym umorzeniu postępowania. Warunkowe umorzenie postępowania nie jest jednak równoznaczne z wyrokiem skazującym, a zatem oskarżony, wobec którego sąd warunkowo umorzył postępowanie karne, w dalszym ciągu zachowa status osoby niekaranej. Dzięki warunkowemu umorzeniu postępowania można w dalszym ciągu uzyskać zaświadczenie o niekaralności.

A co w sytuacji, gdy sprawca namówiony przez prokuratora zbyt pochopnie zdecydował się na dobrowolne poddanie się karze? Jak czytamy w art. 335 § 1 kpk, prokurator może przesłać do Sądu wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy zamiast aktu oskarżenia i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucane mu przestępstwo, jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Wniosek ten jest następnie rozpatrywany przez Sąd na posiedzeniu. Do czasu tego posiedzenia oskarżony ma prawo do wycofania zgody na skazanie bez przeprowadzania rozprawy.

Jeżeli oskarżony cofnie zgodę na skazanie w trybie art. 335 kpk, to sprawa będzie dalej rozpatrywana w trybie zwyczajnym. Oskarżony lub jego obrońca będzie mógł następnie złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania (o ile oczywiście zachodzą przesłanki wymienione w art. 66 Kodeksu karnego).

Dopuściłeś się jazdy po alkoholu? Poziom alkoholu w wydychanym powietrzu był za wysoki?

Dopuściłeś się jazdy po pijanemu lub pod wpływem? Poziom alkoholu w wydychanym powietrzu był za wysoki? Czy za przekroczenie dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi grozi Ci zakaz prowadzenia pojazdów? Pomoc prawna dla kierowców zatrzymanych z przekroczoną normą alkoholu w organizmie.
Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń