JAZDA PO ALKOHOLU 
ART. 178a KK - ADWOKAT
ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTAMI!
22 270 63 01

Dla większości osób skazanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości dolegliwości związane z postępowaniem oraz orzeczoną karą są wystarczające, aby więcej nie wsiąść pijanym „za kółko”.

Orzeczonej karze często towarzyszy również ostracyzm, zwłaszcza w środowiskach, które nie akceptują w żaden sposób osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu.

Zdarza się jednak, że osoby skazane ponownie dopuszczają się popełnienia tego czynu.

W tym przypadku nie można już liczyć na tzw. taryfę ulgową w związku z uprzednią niekaralnością.

Art. 178a kk – jazda po pijanemu

Art. 178 a § 4 kk przewiduje ,że jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Regulacja ta zatem przewiduje, że osoba, która ponownie wsiadła za kierownicę pod wpływem alkoholu podlega znacznie surowszym sankcjom. Co istotne zgodnie z art. 42 § 3 kk Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Ponadto Sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 10000 zł. Natomiast górną granicą jest kwota 60000 zł.

Moja dotychczasowa praktyka oraz orzecznictwo wskazują, że o ile w przypadku popełnienia przestępstwa z art. 178 a w typie podstawowym kara bezwzględnego pozbawienia wolności jest rzadko orzekana wobec osób, które były wcześniej niekarane, o tyle w przypadku ponownego skazania kara ta jest jak najbardziej realna i orzekana przez sądy.

ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU? 
ZADZWOŃ!
22 270 63 01