JAZDA PO ALKOHOLU 
ART. 178a KK - ADWOKAT
ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTAMI!
22 270 63 01

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu poza odpowiedzialności karną, może pociągać ze sobą również konieczność zapłaty odszkodowania lub też zadośćuczynienia osobie, która została poszkodowana w związku z popełnieniem przez ciebie przestępstwa. Odpowiedzialność cywilnoprawna może mieć dla Ciebie znacznie poważniejsze skutki, niż odpowiedzialność karna. Co powinieneś wiedzieć na temat dochodzenia odszkodowania przez poszkodowanego? Zapraszam do treści niniejszego artykułu.
Podstawowym przepisem umożliwiającym dochodzenie od Ciebie odszkodowania jest przepis art. 415 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Wielokrotnie w doktrynie i orzecznictwie podkreśla przesłanki dochodzenia odpowiedzialności odszkodowawczej, jakie muszą zostać spełnione. Są to:

  • Szkoda
  • niedozwolony czyn
  • wina
  • związek przyczynowy między szkodą, a zdarzeniem je powodującym

W przypadku spowodowania wypadku, najczęściej spowodowaną szkodą będzie uszkodzenie pojazdu innego kierowcy lub też uszkodzenie ciała. W tym drugim wypadku sprawa może być jeszcze bardziej poważniejsza, bo w przypadku spowodowania poważnej utraty zdrowia, które powodują zwiększone potrzeby poszkodowanego, zmniejszone lub utracone możliwość zarobkowe lub też zmniejszone widoki na poprawę w przyszłości, Sąd może zasądzić od Ciebie na jego rzecz rentę. Oprócz odszkodowania na podstawie art. 445 kodeksu cywilnego poszkodowany ma możliwość dochodzenie od Ciebie również zadośćuczynienia.
Jeśli myślisz, że powyższe kwestie Ciebie nie dotyczą, bo masz przecież ubezpieczenie OC, to mam dla Ciebie złą wiadomość. Otóż zgodnie z art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, (…), przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. Co prawda Towarzystwo ubezpieczeń wypłaci za ciebie odszkodowanie, jednakże jest to tylko odwlekanie w czasie nieuniknionego.
Czy poszkodowany musi wytoczyć tobie(lub ubezpieczycielowi) powództwo cywilne? Otóż nie. Jeśli będzie się przeciwko tobie toczyło postępowanie karne, to poszkodowany na podstawie art. 46 kodeksu karnego może dochodzić od Ciebie odszkodowania już w tym postępowaniu. W stosunku do tego postępowania stosuje się odpowiednio przepisy prawa cywilnego.
Pewną nadzieją dla ciebie jest instytucja przyczynienia się poszkodowanego. Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania szkody, to odszkodowanie stosunkowo zostaje obniżone. Najczęściej wygląda to tak, że sąd stwierdza w ilu procentach poszkodowany się przyczynił, i o ten procent zostaje zmniejszone odszkodowanie. Najczęściej przytaczanym przykładem przyczynienia się jest jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.
Jak widzisz, jazda po pijanemu rodzi ze sobą bardzo poważne konsekwencje zarówno w sferze karnej, jak i w sferze cywilnej. Masa różnych przepisów może spowodować, że nie będziesz w stanie skutecznie bronić swoich praw. Dlatego nie zwlekaj z pomocą profesjonalisty, gdyż dzięki temu możesz oszczędzić sobie wielu kłopotów na przyszłość.

ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU? 
ZADZWOŃ!
22 270 63 01