Zakaz prowadzenia pojazdów w ruchu wodnym

Prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem określonym w art. 178a § 1 Kodeksu karnego. Stan nietrzeźwości u prowadzącego pojazd mechaniczny zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu w jego krwi przekracza 0,5 promila (lub jeżeli prowadzi do stężenia przekraczającego wyżej wymienioną wartość). Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2007 roku (sygn. akt III K 270/07), pojazdami mechanicznymi są pojazdy zaopatrzone w poruszający je silnik (pojazdy samochodowe, maszyny rolnicze, motocykle, lokomotywy kolejowe, samoloty, helikoptery, statki wodne i inne), jak również pojazdy szynowe zasilane z trakcji elektrycznej (tramwaje, trolejbusy). Przepis art. 178a § 1 kk penalizuje prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym. Przestępstwem jest zatem prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu wodnym –  np.  motorówki. Oznacza to, że pijany sternik poniesie taką samą odpowiedzialność co pijany kierowca.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Zgodnie z art. 178a § 4 kk, jeśli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości  lub pod wpływem środka odurzającego (i skazanie nie uległo jeszcze zatarciu) albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, to podlega on karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Wobec sprawcy skazanego na podstawie art. 178a § 4 kk sąd orzeka również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Skazanie za czyn z art.178a § 1 kk

W razie skazania za czyn z art. 178a § 1 kk sąd musi również wskazać rodzaj pojazdów mechanicznych, którego dotyczy orzeczony zakaz. Zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony za przestępstwo z art. 178a § 4 kk dotyczy wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Jeżeli prawo jazdy zostało zatrzymane przed wydaniem wyroku, sąd zalicza okres zatrzymania tego dokumentu na poczet orzeczonego zakazu. Jeżeli prawo jazdy do dnia uprawomocnienia się wyroku nie zostało jeszcze zatrzymane, sąd zobowiązuje skazanego do zwrotu prawa jazdy – dzień, w którym skazany wykonał to zobowiązanie, stanowi początek wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów.

Po odbyciu połowy orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów (a w razie zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego dożywotnio – po odbyciu 10 lat zakazu) skazany może ubiegać się o orzeczenie dalszego wykonywania tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową (alkolock). Wniosek w formie pisemnej należy złożyć do sądu, który wydał wyrok w pierwszej instancji. Zgodnie z art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Sąd orzeka na posiedzeniu i może wydać postanowienie o uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu wniosku. Na postanowienie o nieuwzględnieniu wniosku przysługuje zażalenie, które należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia bądź doręczenia postanowienia w sprawie.

Jazda po alkoholu – całodobowa pomoc prawna dla kierowców.

Więcej artykułów o przepisach prawnych:

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu. Nowe przepisy od 14 marca 2024

14 marca 2024 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Nowa ustawa jest odpowiedzią na narastający problem nietrzeźwych kierowców powodujących wypadki. Kluczowym elementem tych zmian jest wprowadzenie konfiskaty samochodu jako obowiązkowej kary dla kierowców prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości. Nowe przepisy, mające na celu…

Art 244 kk – naruszenie zakazu sądowego prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kojarzy się najczęściej z jazdą po alkoholu. W tych przypadkach sąd obligatoryjnie zasądza obowiązek poruszania się pojazdami mechanicznymi. Należy jednak pamiętać, że taki zakaz może być wydany w wielu sytuacjach niezwiązanych z poruszaniem się po alkoholu. Sąd może orzec zakaz kierowania pojazdami określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu…

Art 178a KK – prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Polskie prawo jednoznacznie wskazuje, na to, że jazda samochodem po spożyciu alkoholu bądź też innych środkach odurzających jest zabroniona. Informacje na temat konsekwencji prawnych bezpośrednio związanych z prowadzeniem samochodu w stanie nietrzeźwości można znaleźć między innymi w artykule 178a kodeksu karnego. Jeśli zatem chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, z jakimi karami musi liczyć…

Prędkość w terenie zabudowanym. Co warto wiedzieć na ten temat?

Kwestia poruszania się w terenie zabudowanym to jedno z podstawowych zagadnień dotyczących ruchu drogowego. Już osoby przystępujące do szkolenia w celu uzyskania prawa jazdy kategorii B poznają informacje odnośnie tego, czym jest teren zabudowany. Czym jest teren zabudowany w świetle przepisów, z jaką prędkością należy poruszać się po tym obszarze i co grozi za nieprzestrzeganie…

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej i ucieczka – co musisz wiedzieć?

Jeszcze jakiś czas temu niezatrzymanie się do kontroli drogowej zawsze było wykroczeniem – bez względu na motyw kierowcy, a także okoliczności zdarzenia. W roku 2017 znowelizowano jednak Kodeks Karny, wprowadzając do niego nowy zapis o kontrolach drogowych. Pomimo surowych kar, wielu kierowców nadal decyduje się na ucieczkę. Kiedy niezatrzymanie się do kontroli jest przestępstwem, a…

Spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu

Co grozi za spowodowanie kolizji drogowej? Spowodowanie kolizji drogowej w aktualnym stanie prawnym jest wykroczeniem. Kwalifikacja prawna przyjmowana jest w oparciu o art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń. Pomimo, iż formalnie nie ma tam mowy o kolizji jednak niewątpliwie jest to spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zagrożenie karne przewiduje karę grzywny. Dodatkowo w przypadku…

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń