Jazda po alkoholu w Belgii

W Belgii dopuszczalne jest prowadzenie pojazdu z zawartością alkoholu we krwi nieprzekraczającą 0,5 promila. Za prowadzenie pojazdu z od 0,5 do 0,8 promila alkoholu we krwi grozi mandat w wysokości 175 euro. Jeżeli wobec kierowcy wszczęte zostanie postępowanie sądowe (w tym przypadku wszczęcie postępowania karnego jest fakultatywne), sąd wymierza karę grzywny w wysokości do 2750 euro. Jeżeli ilość alkoholu we krwi przekroczy 0,8 promila, kierowca musi liczyć się z procesem sądowym. Wysokość grzywny wymierzona przez sąd może wynieść nawet 11 tys. euro1. Jeżeli we krwi kierowcy znajduje się co najmniej 1,5 promila alkoholu, jego prawo jazdy zostaje skonfiskowane na okres minimum 15 dni i obowiązkowo wszczyna się przeciwko niemu postępowanie sądowe. W tym przypadku wysokość grzywny mieści się w przedziale od 1200 do 12 tys. euro, a prawo jazdy zostaje dodatkowo zatrzymane na okres od 8 dni do 5 lat, a w wyjątkowych przypadkach sąd może orzec nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów2. Jeżeli pijany kierowca spowoduje wypadek drogowy, w którym inna osoba odniesie uszczerbek na zdrowiu lub gdy dany kierowca ponownie prowadzi pojazd w stanie nietrzeźwości, grozi mu grzywna od 2400 do 30 tys. euro, a zakaz prowadzenia pojazdów orzekany jest na okres do 5 lat. Aby móc odzyskać prawo jazdy po upływie wyżej wymienionego okresu, kierowca ma również obowiązek poddania się badaniom psychologicznym. Psycholog ocenia zdolność kierowcy do prowadzenia pojazdów i wydaje stosowne zaświadczenie, bez którego sąd nie może orzec o zakończeniu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów3.

Podobnie jak w Polsce, w Belgii istnieje możliwość zamiany zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową (alkolock). Nadzór nad wykonywaniem zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w alkolock sprawuje Belgijski Instytut Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRSI)4.

Zgodnie z belgijskim prawem, osoba prowadząca pojazd zarejestrowany poza terytorium Belgii i popełni wykroczenie drogowe, ma obowiązek opłacenia mandatu za to wykroczenie na miejscu zatrzymania przez policję lub inne upoważnione do tego służby. Jeżeli w chwili ujęcia kierowca nie dysponuje stosowną kwotą, pojazd zostaje zdeponowany na parkingu wskazanym przez funkcjonariusza policji lub innej służby do czasu uiszczenia pełnej kwoty. Koszty odholowania pojazdu i jego postoju na parkingu depozytowym ponosi kierowca5. Kierowca ma prawo do odwołania się od mandatu do sądu właściwego dla miejsca zatrzymania przez policję. Odwołanie należy sporządzić w języku niderlandzkim lub francuskim, w zależności od języka urzędowego obowiązującego w danej części Belgii. Należy również mieć pewność, że odwołanie poparte jest mocnymi, niepodważalnymi dowodami. W przypadku, gdy sąd uzna apelację za nieuzasadnioną, może nałożyć na odwołującego się dodatkową karę pieniężną, w którą są wliczone również koszty postępowania6.

1 Brzeziński J., Wizytówką Belgii są czekoladki, piwo i… wysokie mandaty!,

https://www.autofakty.pl/poradniki/mandaty-w-belgii-przepisy-sa-surowe/, dostęp 14.12.2017 r.

2 http://pracaikariera.e-magnes.pl/artykuly/belgia/samochod/przepisy-drogowe-w-belgii-oraz-wysokosc-mandatow, dostęp 11.12.2017 r.

3 Meesman U., Rossi M., Drinking and driving: learning from good practices

Abroad, Belgian Road Safety Institute 2015, s. 39 [online], http://www.vias.be/publications/Drinking%20and%20driving%20-%20Learning%20from%20good%20practices%20abroad/Drinking%20and%20driving%20-%20Learning%20from%20good%20practices%20abroad.pdf, dostęp 14.12.2017 r.

4 Ibidem.

5 https://www.cargonews.pl/mandaty-w-belgii-pytania-i-odpowiedzi/, dostęp 14.12.2017 r.

6 Ambasada RP w Brukseli, Praktyczny poradnik dla obywateli polskich przyjeżdżających do pracy na terytorium Belgii, Bruksela 2017, s. 78 [online], http://www.msz.gov.pl/resource/780c49b3-595f-4521-bbb1-04f56eb67899:JCR, dostęp 14.12.2017 r.

Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy w Polsce?

W prawie polskim istnieją dwa główne artykuły regulujące jazdę po alkoholu. Zgodnie z art. 178a § 1 kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Z kolei w kodeksie wykroczeń istnieje art.…

Jazda po alkoholu Wielka Brytania

Wielka Brytania jest jednym z najbardziej tolerancyjnych państw na świecie, jeżeli chodzi o maksymalną dopuszczalną zawartość alkoholu we krwi kierowców. Na Wyspach dozwolone jest prowadzenie pojazdów z 0,8 promila alkoholu we krwi1. W Szkocji limit ten jest niższy i wynosi 0,5 promila2. Kierowca, który wprawdzie nie przekroczył dopuszczalnego prawnie limitu, jednak w ocenie funkcjonariusza policji…

Jazda po alkoholu Portugalia

W Portugalii można prowadzić samochód ze stężeniem alkoholu we krwi nieprzekraczającym 0,5 promila. Dla kierowców mniej doświadczonych, posiadających prawo jazdy krócej niż 3 lata, maksymalne dozwolone stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,19 promila1. Jeśli kierowca ma we krwi od 0,5 do 0,8 promila, musi liczyć się z mandatem w wysokości 250 – 1250 euro. Mandat…

Jazda po alkoholu Irlandia

Najwyższe dozwolone stężenie alkoholu we krwi kierowcy w Irlandii wynosi 0,5 promila. Jest jednak jeden wyjątek – kierowcy zawodowi nie mogą mieć więcej niż 0,2 promila alkoholu we krwi1. Limit 0,2 promila dotyczy również młodych kierowców, którzy prawo jazdy posiadają nie dłużej niż 2 lata. Za prowadzenie pojazdu po alkoholu grozi grzywna, której wysokość może…

Jazda po alkoholu Grecja

W Grecji, podobnie jak w większości innych państw europejskich, dopuszczalny limit stężenia alkoholu we krwi osoby prowadzącej pojazd wynosi 0,5 promila. Niższy limit, 0,2 promila, obowiązuje kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż 2 lata i kierowców zawodowych1. Maksymalna dozwolona zawartość alkoholu we krwi kierowcy równa 0,2 promila obowiązuje również motocyklistów2. Podstawową karą, jaka grozi za…

Jazda po alkoholu Finlandia

W Finlandii najwyższy dopuszczalny poziom alkoholu we krwi prowadzącego pojazd wynosi 0,5 promila. Jazda po alkoholu w tym kraju, związana jest między innymi z karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy oraz z zatrzymaniem prawa jazdy na okres do 5 lat. Zgodnie z fińskim prawem, przestępstwo popełnia również osoba, która użycza pojazdu nietrzeźwej osobie1. Za prowadzenie…

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń